Warunki konieczne przy sporządzaniu studium wykonalności

Przy sporządzaniu studium wykonalności projektu spełnione muszą być ściśle określone warunki, w tym w szczególności:

  • Przy sporządzaniu studium wykonalności projektu spełnione muszą być ściśle określone warunkiprojekt objęty studium wykonalności musi zostać zanalizowany w aspekcie otoczenia, w którym się znajduje, jako całości, czyli gminy, miasta, powiatu, województwa;
  • okres przeprowadzanej analizy obejmuje zawsze okres inwestycyjny, czyli lata ponoszenia nakładów na realizację projektu, oraz w sytuacji projektów inwestycyjnych – okres technicznego cyklu życia projektu ustalony na okres 15 lat. Uznaje się, że inwestycja zostaje oddana do eksploatacji od początku następnego roku kalendarzowego po zakończeniu okresu, w którym ponoszone były na nią nakłady inwestycyjne;
  • analiza musi być przeprowadzona przy wykorzystaniu metody przyrostu. Analiza musi, więc zatem być przeprowadzona w odniesieniu do stanu istniejącego, a nie stanu zerowego, uznawanego jako początkowy;
  • sporządzane studium wykonalności projektu musi dotyczyć zakresu tematycznego, którego dofinansowanie przewidziano w zapisach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
  • studium wykonalności musi być w zgodzie z dokumentami wyższego rzędu zarówno państwowymi, jak i międzynarodowymi, w szczególności unijnymi,
  • wszelkie dane, zwłaszcza te liczbowe, muszą posiadać wskazanie źródeł, z których pochodzą i okres, którego one dotyczą. Przedstawione dane muszą charakteryzować się realnością i wiarygodnością. Dane statystyczne przedstawione w dokumencie, nie powinny być starsze niż 2 lata, natomiast źródła danych finansowych, takich jak na przykład kosztorysy, nie mogą być starsze 1 rok. Jeżeli w chwili składania przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie projekt jest już w trakcie realizacji i zostały zlecone działania zakładane do realizacji w ramach projektu, to do analizy muszą zostać przyjęte wartości rzeczywiste wynikające z zaakceptowanych warunków, a także podpisanych i zawartych umów tym zakresie;
  • jeżeli projekt, który objęty jest studium wykonalności jest projektem typu ?zaprojektuji wybuduj? w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, musi to wynikać w sposób jednoznaczny ze sporządzonego studium wykonalności. Podstawą przyjęcia takich założeń jest w tym przypadku program charakterze funkcjonalno ? użytkowym projektu.