Ubieganie się o przyznanie dotacji a zawieszenie działalności

Przedsiębiorcy z różnych względów decydują się na zawieszenie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zawieszenie prowadzenia firmy pociąga za sobą określone konsekwencje. Główną przesłanką skłaniającą przedsiębiorców do podjęcia takiego, a nie innego kroku jest najczęściej utrata płynności finansowej. W takim przypadku, zamiast decydować się na podjęcie tak radykalnych kroków jak zamknięcie firmy, można zawiesić działalność, zmniejszając w ten sposób obowiązki i obciążenia spoczywające na przedsiębiorcy. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim zwolnienie z konieczności odprowadzania podatków, przy zachowaniu jednocześnie formalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zaznaczyć tu należy jednak istotny fakt, że do zawieszenia działalności gospodarczej upoważniony jest tylko ten przedsiębiorca, który nie zatrudnia w swojej firmie pracowników.

Co z dotacjami?

Przedsiębiorcy z różnych względów decydują się na zawieszenie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej

Autor zdjęcia: Airsoftpal.com

Rodzi się jednak pytanie, czy zawieszając działalność przedsiębiorca przekreśla swoje szanse na uzyskanie dotacji? Wymagane jest by firma była aktywna w momencie złożenia wniosku o dotację. Musi być ona aktywna także w momencie podpisywania umowy o przyznanie dotacji, pod warunkiem oczywiście, że dotacje dla firm zostaną w tym wypadku konkretnej firmie przyznane (więcej).

Z oczywistych względów, nie można zawiesić prowadzenia firmy także po otrzymaniu już środków z dotacji. Koniecznością jest, by od momentu podpisania umowy o przyznanie dofinansowania działalność była prowadzona przez cały czas realizacji projektu, a także przez kolejne 5 lat od jego zakończenia. Jeśli jednak firma zaliczana jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w większości wypadków obostrzenia te są łagodniejsze. Wówczas przedsiębiorcy zobowiązani są do utrzymania trwałości projektu przez okres krótszy, wynoszący 3 lata od momentu jego zakończenia. W okresie tym nie można:

  • zawiesić prowadzenia firmy,
  • sprzedawać sfinansowanych przy pomocy dotacji unijnych środków trwałych,
  • wynajmować sfinansowanych przy pomocy dotacji unijnych środków trwałych, chyba, że dotacja przyznana została na prowadzenie działalności, która zajmuje się na przykład wynajem zakupionych wcześniej urządzeń.