Tag: ocena projektu

Analiza opłacalności i wykonalności projektu

Studium wykonalności jest bardzo rozległym dokumentem, którego ze względu na ilość zawartych w nim informacji nie da się opracować w przeciągu kliku dni. To długie tygodnie mozolnego liczenia, analizowania i sprawdzania danych. To dokument, w którym znajdują się elementy biznes planu, ale także również bardzo drobiazgowa analiza wykonalności przedsięwzięcia od strony technicznej, czy też analiza…
Studium wykonalności – analiza i ocena potencjału projektu

Studium wykonalności, w języku angielskim nazywane feasibility study, stanowi ocenę i analizę potencjału projektu. Opracowanie studium wykonalności służy wsparciu procesu decyzyjnego, realizowane poprzez obiektywne i racjonalne określenie zarówno jego mocnych, jak i słabych stron, wraz z identyfikacją możliwości i zagrożeń z nim związanych, a także zasobów, niezbędnych do realizacji projektu. Studium wykonalności to również ocena…
Czym jest studium wykonalności?

Rozpatrując studium wykonalności w kontekście znaczenia poszczególnych słów dojść możemy do następujących wniosków:…
Studium wykonalności

Przy wdrażaniu projektu finansowanego ze środków strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zwłaszcza przy dużych inwestycjach, mamy do czynienia z dokumentem zwanym studium wykonalności. Dokument ten najczęściej tworzony jest przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych i komunalnych….