Studium wykonalności – analiza i ocena potencjału projektu

Studium wykonalności, w języku angielskim nazywane feasibility study, stanowi ocenę i analizę potencjału projektu. Opracowanie studium wykonalności służy wsparciu procesu decyzyjnego, realizowane poprzez obiektywne i racjonalne określenie zarówno jego mocnych, jak i słabych stron, wraz z identyfikacją możliwości i zagrożeń z nim związanych, a także zasobów, niezbędnych do realizacji projektu. Studium wykonalności to również ocena szans jego powodzenia, w wymiarze technicznym , rynkowym i społecznym.

Co powinno się znaleźć w studium wykonalności?

Dobrze opracowane studium wykonalności powinno składać się między innymi z:

  • analizy rynku, 
  • analizy ekonomicznej
  • analizy technicznej, 
  • analizy strategicznej
  • i analizy oddziaływania projektu na środowisko

W praktyce, opracowanie studium wykonalności jest zadaniem, którego nie powinien podejmować się ktoś niedoświadczony. Rozległość poruszanych kwestii, a także konieczność dokonania bardzo wnikliwych analiz sprawia, że warto w tym przypadku wesprzeć się pomocą specjalistów.

Pomoc w opracowywaniu i pisaniu studium wykonalności oferują wykwalifikowane w tym zakresie firmy doradcze i konsultingowe. Znaleźć można je w każdym większym mieście. Nie warto jednak podejmować współpracy z przypadkowymi osobami. Dobrze sporządzone studium wykonalności wymaga nie tylko bowiem wiedzy, ale także i doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju analiz.