Kategoria: Studium wykonalności

Analiza opłacalności i wykonalności projektu

Studium wykonalności jest bardzo rozległym dokumentem, którego ze względu na ilość zawartych w nim informacji nie da się opracować w przeciągu kliku dni. To długie tygodnie mozolnego liczenia, analizowania i sprawdzania danych. To dokument, w którym znajdują się elementy biznes planu, ale także również bardzo drobiazgowa analiza wykonalności przedsięwzięcia od strony technicznej, czy też analiza…
Studium wykonalności – analiza i ocena potencjału projektu

Studium wykonalności, w języku angielskim nazywane feasibility study, stanowi ocenę i analizę potencjału projektu. Opracowanie studium wykonalności służy wsparciu procesu decyzyjnego, realizowane poprzez obiektywne i racjonalne określenie zarówno jego mocnych, jak i słabych stron, wraz z identyfikacją możliwości i zagrożeń z nim związanych, a także zasobów, niezbędnych do realizacji projektu. Studium wykonalności to również ocena…
Czym jest studium wykonalności?

Studium wykonalności stanowi zwięzły dokument analityczny, którego zadaniem jest przedstawienie możliwych sposobów umożliwiających osiągnięcie celu projektu przy jednoczesnym pokazaniu istniejących tego konsekwencji, zwłaszcza kosztów i ryzyka, które związane są z realizacją danego projektu….
Studium wykonalności projektu – korzyści płynące z jego opracowania

Coraz powszechniej opracowywane jest studium wykonalności projektu. Jest to dokument sporządzany w przy projektowaniu przedsięwzięć, których wymiar komercyjny jest w jakimś stopniu ograniczony, a zatem trudno jest go jednoznacznie wyznaczyć….
Czym jest studium wykonalności projektu i w jakim celu się je opracowuje?

Studium wykonalności projektu jest narzędziem służącym do komunikacji i udzielania informacji o projekcie. Komunikacja ta zachodzi pomiędzy wnioskodawcą a instytucją, która organizuje konkurs. Studium wykonalności jest również dokumentem wyjściowym, na podstawie, którego wypełniany jest wniosek o udzielenie dofinansowania….
Studium wykonalności- charakterystyka projektu

Sporządzając studium wykonalności, należy zadbać o to, by w przejrzysty i skrupulatny sposób przedstawiać podstawowe informacje o projekcie. Należy, więc wskazać:…