Czym jest studium wykonalności?

Studium wykonalności stanowi zwięzły dokument analityczny, którego zadaniem jest przedstawienie możliwych sposobów umożliwiających osiągnięcie celu projektu przy jednoczesnym pokazaniu istniejących tego konsekwencji, zwłaszcza kosztów i ryzyka, które związane są z realizacją danego projektu.

Studium wykonalności stanowi zwięzły dokument analityczny, którego zadaniem jest przedstawienie możliwych sposobów umożliwiających osiągnięcie celu projektu przy jednoczesnym pokazaniu istniejących tego konsekwencji, zwłaszcza kosztów i ryzyka, które związane są z realizacją danego projektu

Autor zdjęcia: splityarn

Załączenie studium wykonalności nierzadko jest również wymagane przy ubieganiu się o dotacje w niektórych programach. Zazwyczaj dotyczy to sytuacji, w których stara się o przyznanie znacznych środków finansowych, gdzie istotne jest przed przystąpieniem do realizacji projektu dokonanie porównania jakie są możliwe sposoby uzyskania danych korzyści i koszty realizacji tychże opcji.

Studium wykonalności przeprowadzone powinno być w fazie formułowania projektu. Dzięki temu możliwe jest zweryfikowanie, czy dany projekt posiada dobre podstawy do jego realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych, przyszłych jego beneficjentów.

Wytyczne

Studium wykonalności powinno stanowić rodzaj planu projektu. Powinny, więc zostać w nim określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne dotyczące danego wdrażania, a więc uwarunkowania:

  • finansowe
  • handlowe, 
  • techniczne
  • ekonomiczne, 
  • instytucjonalne, 
  • społeczno-kulturowe 
  • oraz te, związane ze środowiskiem naturalnym.

Studium wykonalności jest opracowaniem, które pozwala na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej projektów niekomercyjnych, dając w rezultacie jasne uzasadnienie celu realizacji danego projektu.

Jak opracowywać studium wykonalności?

Opracowując studium wykonalności, trzeba pamiętać o tym, że powinno być ono zgodne z:

  • Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 roku, w zakresie zagadnień powiązanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym także i projektów hybrydowych i projektów generujących dochód na lata 2014-2020;
  • Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Project – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020) ustanowionym przez Komisję Europejską w grudniu 2014 roku.

Dodatkowo, szczegółowe stawiane studium wykonalności przedstawiane są za każdym razem przez jednostkę finansującą.

Jego sporządzenie będzie z pewnością wymagane zwłaszcza dla infrastrukturalnych projektów wspieranych w formie dotacji. Dla innych typów projektów, które objęte są wsparciem w ramach RPO WM 2014-2020 może być wymagany inny, specyficzny rodzaj dokumentu, który uzasadniać będzie jego realizację, na przykład w postaci biznes planu (więcej pod linkiem: https://www.funduszedlamazowsza.eu).