Badania na rynek – za chwilę nowy nabór wniosków

W lutym, a więc już za dwa miesiące ogłoszony zostanie nowy nabór wniosków, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP. Nabór ten przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich firm, w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Pula środków do rozdysponowania w najbliższym naborze wynosi 750 milionów złotych.

W lutym, a więc już za dwa miesiące ogłoszony zostanie nowy nabór wniosków, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP

Autor zdjęcia: poptech

Zasadniczym celem organizowanego konkursu jest dofinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych(B+R), które prowadzą do wprowadzenia na rynek nowych, a także znacząco ulepszonych produktów, w tym zarówno wyrobów, jak i usług.

Nabór wniosków rozpocząć ma się dnia 13 marca 2017 roku, a trwać ma do 26 kwietnia 2017 roku.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek (więcej o dofinansowaniu tutaj: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/), ubiegać mogą się przedsiębiorstwa spełniające kryteria MSP, które zarejestrowane są i prowadzą swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Ponieważ głównym celem poddziałania 3.2.1 Badania na rynek jest stymulowanie wzrostu innowacyjności w polskich firmach z sektora mikro, małych i średnich poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych, to właśnie na takie wydatki przeznaczone mogą zostać środki.

Dofinansowanie udzielane będzie przedsiębiorcom na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, które przeprowadzili samu, bądź też zlecili ich wykonanie, przy spełnieniu zasady, że prowadzić muszą one do wprowadzenia na rynek nowych, bądź też znacząco ulepszonych produktów.

Przy ocenie wniosków obowiązuje zasada, że projekt musi dotyczyć inwestycji znajdujących się w stadium początkowym. Mogą być to więc na przykład inwestycje, które związane są z:

 • założeniem nowego zakładu,
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej zakładu już istniejącego,
 • dywersyfikacją produkcji zakładu uzyskanej poprzez wprowadzenie produktów wcześniej nieprodukowanych w zakładzie lub związanych z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego już zakładu.

Jakie projekty są wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie?

Nie wszystkie projekty mogą ubiegać się o przyznanie im dofinansowania. Nieujęte w programie są projekty:

 • z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych,
 • z sektora rybołówstwa i akwakultury,
 • realizowane na rzecz redukcji gazów cieplarnianych,
 • dotyczące wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • z sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
 • w infrastrukturę portów lotniczych (wyjątek – jeśli są związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko),
 • likwidacji i budowy elektrowni jądrowych,
 • które mogą mieć znacząco negatywny wpływ na środowisko lub klimat.