Studium wykonalności, w języku angielskim nazywane feasibility study, stanowi ocenę i analizę potencjału projektu. Opracowanie studium wykonalności służy wsparciu procesu decyzyjnego, realizowane poprzez obiektywne i racjonalne określenie zarówno jego mocnych, jak i słabych stron, wraz z identyfikacją możliwości i zagrożeń z nim związanych, a także zasobów, niezbędnych do realizacji projektu. Studium wykonalności to również ocena…