Ubieganie się o przyznanie dotacji a zawieszenie działalności

Przedsiębiorcy z różnych względów decydują się na zawieszenie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zawieszenie prowadzenia firmy pociąga za sobą określone konsekwencje. Główną przesłanką skłaniającą przedsiębiorców do podjęcia takiego, a nie innego kroku jest najczęściej utrata płynności finansowej. W takim przypadku, zamiast decydować się na podjęcie tak radykalnych kroków jak zamknięcie firmy, można zawiesić działalność, zmniejszając…
Badania na rynek – za chwilę nowy nabór wniosków

W lutym, a więc już za dwa miesiące ogłoszony zostanie nowy nabór wniosków, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP. Nabór ten przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich firm, w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – Poddziałanie 3.2.1 Badania na…
Analiza opłacalności i wykonalności projektu

Studium wykonalności jak schudnąć w styczniu jest bardzo rozległym dokumentem, którego ze względu na ilość zawartych w nim informacji nie da się opracować w przeciągu kliku dni. To długie tygodnie mozolnego liczenia, analizowania i sprawdzania danych. To dokument, w którym znajdują się elementy biznes planu, ale także również bardzo drobiazgowa analiza wykonalności przedsięwzięcia od strony technicznej, czy też analiza…
Studium wykonalności – analiza i ocena potencjału projektu

Studium wykonalności, w języku angielskim nazywane feasibility study, stanowi ocenę i analizę potencjału projektu. Opracowanie służy wsparciu procesu decyzyjnego, realizowane poprzez obiektywne i racjonalne określenie zarówno jego mocnych, jak i słabych stron, wraz z identyfikacją możliwości i zagrożeń z nim związanych, a także zasobów, niezbędnych do realizacji projektu. Studium wykonalności to również ocena…
Czym jest studium wykonalności?

Studium wykonalności stanowi zwięzły dokument analityczny, którego zadaniem jest przedstawienie możliwych sposobów umożliwiających osiągnięcie celu projektu przy jednoczesnym pokazaniu istniejących tego konsekwencji, zwłaszcza kosztów i ryzyka, które związane są z realizacją danego projektu….
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Za kilka dni zacząć można składać wnioski o dofinansowanie projektu, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. Można to uczynić w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku, przy czym, w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz. 16:00:00….